Voor wie is ons onderwijs bedoeld?

Het Bariet geeft voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar. Onze leerlingen hebben een IQ tot 70, uitzonderingen daargelaten, vaak met bijkomende problematiek. Ze zijn allen aangewezen op een intensieve tot zeer intensieve onderwijsbegeleiding.
Onze school is een neutraal bijzondere school; we staan open voor alle leerlingen, ongeacht  afkomst/religie.

Ontwikkelingsperspectief

Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld voor de lange termijn. Hierin zijn de verwachte ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling beschreven voor een periode van maximaal vier jaar. Ook is het verwachte uitstroomprofiel beschreven. Belangrijke factoren voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief zijn het ontwikkelingsniveau, de ondersteuningsbehoeften en omstandigheden die van invloed zijn op de ontwikkeling. Het OPP wordt met de ouders besproken en door hen ondertekend.

Leerroutes en uitstroomprofielen

Onze school biedt de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:

  • Leerroute 1 dagbesteding
  • Leerroute 2 dagbesteding
  • Leerroute 3 arbeid
  • Leerroute 4 arbeid

Op bepaalde vakken kunnen we de inhoud van leerroute 5 of 6 aanbieden. Het gaat hierbij om de zogenaamde ‘schoolse’ vakken: lezen, rekenen, schriftelijke taal. Daarnaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar een reguliere school tot de mogelijkheden wanneer uw kind op een reguliere school de ondersteuning kan krijgen die nodig is.

Scholen van De Onderwijsspecialisten nemen deel aan de ontwikkeling van een landelijk doelgroepenmodel voor speciaal onderwijs. Daarom gaat op termijn het leerroutemodel veranderen. U wordt geïnformeerd zodra we weten op welk moment dit voor onze school wijzigt en wat dit inhoudt.