Met leerlingen en ouders

Samen met leerlingen

Natuurlijk werken we elke dag samen met onze leerlingen. Zij maken onze school speciaal. We praten graag en veel met hen. Ze adviseren ons bij alles wat hen aangaat en bij hen leeft.

Leerlingenraad

Het Bariet heeft een leerlingenraad met vertegenwoordigers uit een aantal groepen. Eén keer in de maand komt de leerlingenraad bij elkaar. De raad bespreekt dan met de directeur onderwerpen die de leerlingen belangrijk vinden. Bijvoorbeeld over de inrichting van de school of over de schoolregels.

Samen met ouders

Ook met ouders werken we nauw samen. Onze docenten hebben veel contact met ouders. Op vaste momenten, maar ook wanneer je daar als ouder behoefte aan hebt. Of als de docent het nodig vindt.

Samen weten we meer

Hoe gaat het op school? Hoe ontwikkelt je kind zich? Dit zijn vragen die elke ouder heeft. Omgekeerd zijn wij benieuwd hoe ouders en verzorgers een kind zien. Hoe gaat het thuis? Valt er iets op of zijn er bijzonderheden? Op allerlei manieren en momenten houden we graag contact met jou als ouder of verzorger.

Zo blijf je op de hoogte
• Via nieuwsbrieven. We houden je digitaal en per post op de hoogte.
• Via de app Klasbord. Met verslagen van de dag.
• Via persoonlijk contact. Telefonisch, per mail of een gesprek op school.
• Via ouderavonden. Over het onderwijs en de school. Of over een thema dat ouders belangrijk vinden.
• Via oudergesprekken. Over hoe het met je kind gaat, op school en thuis.

Klankbordgroep

We hebben op Het Bariet een klankbordgroep. Dit is een groep ouders en personeelsleden die over allerlei zaken in en rondom de school meedenkt. De ­klankbordgroep organiseert oudercafés. Tijdens een oudercafé gaan ouders met elkaar in gesprek. Of ze krijgen voorlichting over een thema dat ze belangrijk vinden. Wil je meehelpen? Stuur dan een e-mail naar info@hetbariet.nl

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden meepraten en meebeslissen over ons schoolbeleid. De MR bestaat uit twee geledingen: de oudergeleding en de personeelsgeleding, waarbij de oudergeleding de ouders/verzorgers van de leerlingen vertegenwoordigt. Op deze wijze zijn zowel ouders als personeel betrokken bij ons schoolbeleid.

De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals onder andere verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de veiligheid op school of de manier waarop ouders/verzorgers betrokken willen en kunnen zijn. Afhankelijk van het onderwerp moet een school advies en/of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. In sommige gevallen is informatierecht afdoende.
Meer informatie over de mr? Stuur een mail naar mr@hetbariet.nl.

“Inspraak van ouders vinden we heel belangrijk. Laat van je horen.”

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Ook zij hebben een medezeggenschapsraad: de gmr. Hierin zitten ouders en medewerkers van álle scholen van de stichting. De gmr praat mee over onder-werpen die belangrijk zijn voor al deze scholen in speciaal onderwijs. Lees meer op www.deonderwijsspecialisten.nl/gmr