Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Bariet
  Dr. Ariënsstraat 3a
  7131 XM Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 39 20
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ontwikkelingsplan

 • Sinds 1 augustus 2014 is voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) verplicht.

In dit plan staan naast IQ-gegevens, ook didactische gegevens en belemmerende en bevorderende factoren. Op basis van deze gegevens wordt het verwachte uitstroomniveau aangegeven met de daarbij behorende leerroute. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd en eenmaal in de vier jaar door de Commissie voor de Begeleiding opnieuw vastgesteld.

Op basis van dit plan wordt bepaald aan welke doelen er gewerkt wordt. In het handelingsplan staan deze doelen beschreven. Het handelingsplan wordt elk half jaar geëvalueerd en bijgesteld. In het handelingsplan worden in ieder geval de doelen voor rekenen/wiskunde, schriftelijke taal, mondelinge taal, Leren leren en sociaal-emotionele ontwikkeling beschreven. Voor de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs worden ook de doelen voor praktijkvakken beschreven.

Vanwege wijzigingen in wettelijke kaders is voor elke leerling
een zogenaamd ontwikkelingsperspectief (OPP) verplicht.
De commissie voor de begeleiding stelt voor elke leerling een ontwikkelingsperspectiefplan op en plaatst op
basis daarvan een leerling in een leraar stelt het plan op en bespreekt dit met de intern begeleider. Vervolgens wordt het concept handelingsplan met u besproken en definitief vastgesteld.

De voortgang van het handelingsplan wordt tijdens de twintigminutengesprekken besproken. Deze gesprekken vinden twee keer per schooljaar plaats.

Leerling dossier

Alle gegevens van de leerlingen worden door de leraar en intern begeleider bijgehouden in het leerling dossier. Dit dossier wordt bij overgang naar een andere groep overgedragen aan de nieuwe leerkracht.

leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)