Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Bariet
  Dr. Ariënsstraat 3a
  7131 XM Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 39 20
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ons Onderwijs

 • Leren
 • Wij bieden passend onderwijs aan onze leerlingen.
Elke leerling is uniek en heeft zijn eigen mogelijkheden. Ons onderwijsaanbod sluit aan bij de mogelijkheden van de leerling en is er op gericht om "eruit te halen wat erin zit"  De mogelijkheden van uw kind nemen we als uitgangspunt voor(brede) ontwikkeling. 
We richten ons onderwijs zo in dat dit een ononderbroken proces is, waarin we de leerlingen voorbereiden op en begeleiden naar een zinvolle toekomst op het gebied van werken/dagbesteding, vrije tijd en wonen. De begeleiding heeft als belangrijkste doel een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de leerling. De ene keer doen we dit door een stimulerende omgeving te bieden, de andere keer door heel gericht dingen aan te leren, voor te doen. Van groot belang is een veilige en gestructureerde omgeving waarbinnen de leerling het vertrouwen krijgt en voelt om initiatieven te nemen en om zelf te handelen.

Uitstroomprofielen

Onze school biedt de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:
 
Leerroute 1 Uitstroomprofiel: Dagbesteding
Leerroute 2 Uitstroomprofiel: Dagbesteding
Leerroute 3 Uitstroomprofiel: Arbeid
Leerroute 4 Uitstroomprofiel: Arbeid
 
Iedere leerroute bestaat uit onderling samenhangende leerlijnen/vakgebieden. Dit staat beschreven in het leerroutedocument. Het kan dus zijn dat we in leerroute 4 meer aandacht besteden aan schriftelijke taal, topografie en aan geschiedenis, terwijl we in leerroute 2 meer aandacht besteden aan mondelinge taal en ervaringsgericht leren.

Op bepaalde vakken kunnen we de inhoud van leerroute 5 of 6 aanbieden. Het gaat hierbij om de zogenaamde ‘schoolse’ vakken: lezen, rekenen, schriftelijke taal. Daarnaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar een reguliere school tot de mogelijkheden wanneer uw kind op een reguliere school de ondersteuning kan krijgen die nodig is.​

Kerndoelen

Hierbij hanteren we de uitgangspunten van de landelijke kerndoelen voor zeer moeilijk lerende leerlingen. De doelen zijn opgesplitst in leergebieden die enerzijds specifiek, en anderzijds leergebiedoverstijgend zijn. 

Specifieke doelen

De leergebied specifieke kerndoelen zijn onderverdeeld in de volgende domeinen:
 • Nederlandse taal
 • rekenen en wiskunde
 • oriëntatie op mens en wereld
 • bewegingsonderwijs
 • kunstzinnige vorming

Overstijgende doelen

De leergebiedoverstijgende kerndoelen zijn verdeeld in de volgende thema’s:
 • zintuiglijke en motorische ontwikkeling
 • sociaal-emotionele ontwikkeling
 • leren leren
 • omgaan met media en technologische hulpmiddelen
 • ruimtelijke oriëntatie en mobiliteit
 • praktische redzaamheid
​​​

Ons onderwijs

:

Help (nieuw venster)