Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Bariet
  Dr. Ariënsstraat 3a
  7131 XM Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 39 20
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

overig personeel

 • Daarnaast zijn er nog een groot aantal medewerkers.
Daarnaast beschikt de school over een groot aantal, niet minder belangrijke, medewerkers. Met zijn allen zorgen we ervoor dat we de leerlingen kunnen bieden waar ze recht op hebben. 

De intern begeleider

De intern begeleider ondersteunt de leerkracht bij specifieke vragen over leerlingen. Ook heeft zij een taak bij de onderwijskundige ontwikkelingen. De leerkracht heeft regelmatig overleg met de intern begeleider. Bij specifieke leer- en ontwikkelingsproblemen vindt er een gezamenlijk overleg plaats tussen leerkracht, intern begeleider en mogelijk ook de Commissie voor de Begeleiding (CVB).
Indien nodig vindt er onderzoek plaats. De resultaten van dit onderzoek worden zowel met de ouders als de leerkracht en eventuele andere begeleiders besproken. Van belang zijnde zaken worden opgenomen in het (jaarlijkse) OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP).
 

Vakleerkrachten bewegingsonderwijs

De school heeft vakleerkrachten die de lessen bewegingsonderwijs verzorgen. Ook geven ze Motorische Remedial Teaching (MRT).

Combinatiefunctionarissen

De combinatiefunctionarissen proberen sport en school samen te brengen. Ze proberen reguliere sportverenigingen te interesseren voor onze leerlingen, waardoor zij ook een plekje kunnen vinden bij deze verenigingen. Onder andere veel G-teams zijn hierdoor ontstaan.
Daarnaast proberen ze hetzelfde te doen op cultureel gebied.

Praktijkondersteuners

Op dit moment hebben we twee praktijkondersteuners binnen de school. Een praktijkondersteuner heeft ruime ervaring in de horeca en verzorgt samen met klassenassistentes  de lessen consumptief. Daarnaast is een praktijkondersteuner actief op het arbeidstrainingscentrum (ATC). 

ICT-coördinatoren

Zij zijn het aanspreekpunt voor alles wat met computers te maken heeft.

Logopedisten

Zij behandelen en onderzoeken leerlingen individueel of in kleine groepjes op het gebied van spraak, taal, gehoor, stem, mondmotoriek en communicatie. Ook adviseren zij leerkrachten over alle aspecten van de communicatie binnen hun groep.

Orthopedagoog

Deze is betrokken bij het toelatingsonderzoek van nieuwe leerlingen en volgt onder andere de ontwikkeling van leerlingen. Bij ontwikkelingsstagnatie of gedragsproblemen stelt de orthopedagoog samen met ouder(s)/verzorger(s), de intern begeleider en leerkracht een plan op.

Schoolmaatschappelijk werker

Voor niet-schoolse zaken, zoals woon- en leefsituatie van de leerling, kunt u bij de schoolmaatschappelijk werker terecht.  

Schoolarts

De schoolarts verricht medisch onderzoek.

Spelbegeleider

Deze geeft leerlingen spelbegeleiding.

Conciërge

Hij is verantwoordelijk voor de gang van zaken in het schoolgebouw.

Administratief medewerker

Zij verzorgt alle administratieve werkzaamheden voor de school.

 

het team

:

Help (nieuw venster)